SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

 

Odborné vzdelávanie

kurzy na získanie odbornej spôsobilosti strelmajster alebo technický vedúci odstrelov

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP)
Katedra výučby strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov
Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica

Na základe poverenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici zabezpečujeme

odbornú prípravu uchádzačov v kurzoch na získanie oprávnenia odbornej spôsobilosti strelmajster a technický vedúci odstrelov vo všetkých odbornostiach podľa § 32 a § 33 Zákona č. 58/2014 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 344/2014 Z.z. v platnom znení. Záujemcom o účasť v kurzoch upresní doplňujúce informácie sekretariát SSTVP, mobil: +421 902 506 004:

 

Požiadavky na uchádzača o strelmajstrovské oprávnenie:
Zákon č. 58/2014  Z.z. § 32 ods. (1) (2) (3) a (4):
(1) Strelmajstrom je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach malého rozsahu a riadiť práce s výbušninami.
(2) Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie musí byť starší ako 21 rokov, mať úplné stredné vzdelanie (maturita), prax na podzemných pracoviskách dva roky alebo na povrchových pracoviskách jeden rok, z toho pol roka musí pracovať ako pomocník strelmajstra a pod jeho dozorom vykonať desať odstrelov príslušnej odbornosti, o čom musí predložiť písomné potvrdenie strelmajstra.
(3) Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie, ktorý je študentom alebo absolventom vysokej školy, nemusí mať predpísanú prax                            a výučbu v kurze, ak má vo svojom výkaze o štúdiu potvrdené úspešné vykonanie skúšky z predmetov, v ktorých bola prednášaná technológia a bezpečnosť trhacích prác, a preukáže, že sa zúčastnil počas desiatich pracovných zmien trhacích prác príslušnej odbornosti.
(4) Obvodný banský úrad môže skrátiť predpísanú prax absolventom ostatných vysokých škôl a fyzickým osobám, ktoré majú          kvalifikáciu pyrotechnika ministerstva obrany a pyrotechnika ministerstva vnútra.

Požiadavky na uchádzača o technického vedúceho odstrelov
Zákon č. 58/2014  Z.z. § 33 ods. (1) a (2):
(1) Technickým vedúcim odstrelov je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach podľa svojej odbornosti a riadiť práce s výbušninami.
(2) Uchádzač o oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov musí byť strelmajster starší ako 24 rokov, mať úplné stredné vzdelanie s maturitou, polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu. Musí absolvovať polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu a pri príprave a vykonaní piatich odstrelov vykonať všetky vyhradené úkony, o čom musí predložiť písomné potvrdenie technického vedúceho odstrelov.

 Program kurzov, termíny mimo programu dohodou


 Program výučby v roku 2024

  • Kurz strelmajster SSTVP Banská Bystrica. Uzávierka prihlášok: 
  • Kurz technický vedúci odstrelov SSTVP Banská Bystrica. Uzávierka prihlášok: