SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Československej armády č. 25, 974 01 Banská Bystrica

 


 

S T A N O V Y

Schválené na 23. Valnom zhromaždení 21. marca 2013

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (ďalej len Spoločnosť ) je dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým a nepolitickým združením individuálnych a kolektívnych členov.
 2. Spoločnosť združuje odborníkov z oblasti:
  1. výkonu trhacích a vŕtacích prác,
  2. výroby, obchodu a výskumu výbušnín,
  3. školstva.
 3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom
  v Banskej Bystrici. ulica Československej armády č. 25.
 4. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom.
 5. Štatutárni zástupcovia spoločnosti sú prezident, viceprezidenti a výkonný tajomník.

Článok 2
Poslanie

 1. Vytváranie predpokladov pre zvyšovanie technologickej úrovne
  v používaní výbušnín a súvisiacich vŕtacích prác.
 2. Prehlbovať spoluprácu s výrobcami a predajcami prostriedkov trhacej a vŕtacej techniky, s výskumnými inštitúciami, vysokými školami a výrobnou praxou - užívateľmi.
 3. Spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, pôsobiacimi v trhacej a vŕtacej technike.
 4. Organizovanie a zabezpečovanie pre svojich členov ako aj ďalších záujemcov zvyšovanie vzdelanosti a odbornej kvalifikácie, výmenu skúseností a poznatkov, poskytovanie dohodnutých služieb a činností, ako aj právnej ochrany pracovníkov vykonávajúcich trhacie práce.
 5. Rozvíjanie vedecko-technickej spolupráce s obdobnými spoločnosťami v zahraničí. Sprostredkovanie medzinárodnej spolupráce, návštevy zahraničných odborných akcií, návštevy odborníkov zo zahraničia a ďalšiu súvisiacu činnosť.
 6. Organizovanie a zabezpečovanie odborných akcií ako sú kongresy, konferencie, dni novej techniky, výstavy, semináre, školenia, rekvalifikačné školenia a kurzy, vykonávať propagačnú, výstavnícku a edičnú činnosť, prípadne i hospodársku činnosť a podľa potreby aj zriaďovanie účelových organizácií so stanovením pravidiel pre ich činnosť.
 7. Vydávanie odborných publikácií, zborníkov a časopisov z oblasti výbušnín, prostriedkov trhacej a vŕtacej techniky a technológií, pyrotechniky, ako aj súvisiacich činností.
 8. Spravovanie spoločného majetku spoločnosti.
 9. Podporovať spoločenské postavenie baníctva a rozvíjať jeho stavovské tradície. Usilovať o zachovanie kultúrnych hodnôt a poskytovať sociálnu pomoc

Článok 3
Členstvo v Spoločnosti, práva a povinnosti člena

 1. Členom Spoločnosti môžu byť organizácie, individuálni alebo kolektívni členovia, ktorí sa prihlásia do Spoločnosti. Členmi sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci.
 2. Člen (občan), ktorý dovŕšil vek 18 rokov sa prihlasuje priamo v Spoločnosti.
 3. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  1. písomným oznámením člena o vystúpení
  2. zánikom Spoločnosti
  3. rozhodnutím Prezídia Spoločnosti
  4. úmrtím člena
 4. Práva členov:
  1. požadovať a zúčastňovať sa plnenia úloh vyplývajúcich
   z článku 2 Stanov
  2. požadovať sprostredkovanie spolupráce s ostatnými Spoločnosťami a ich členmi
  3. využívať za zvýhodnených podmienok spoločný majetok ZS VTS a Spoločnosti, ako aj služby poskytované Spoločnosťou
  4. požadovať účasť na akciách organizovaných Spoločnosťou
  5. podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti k činnosti Spoločnosti
  6. voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti.
 5. Povinnosti členov
  1. dodržiavať Stanovy Spoločnosti
  2. platiť odsúhlasené členské príspevky
  3. svedomite plniť prijaté úlohy.
 6. Kolektívne členstvo
  1. Kolektívnym členom môže byť každá organizácia,
   s pôsobnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí, ak jej poslanie je zlučiteľné so slovenským právnym poriadkom. Kolektívne členstvo vzniká podaním prihlášky do Spoločnosti.
  2. Kolektívne členstvo zaniká
   1. písomným oznámením o vystúpení zo Spoločnosti,
   2. rozhodnutím Spoločnosti,
   3. zánikom Spoločnosti,
  3. práva kolektívneho členstva
   1. požadovať od Spoločnosti vedecko-technické informácie, stanoviská, posudky, expertízy a ďalšie služby,
   2. žiadať informácie o podujatiach v Spoločnosti a partnerských organizáciách v zahraničí a vysielať svojich členov na tieto akcie,
   3. predkladať návrhy na poriadenie odborných alebo výchovno-vzdelávacích podujatí,
  4. povinnosti kolektívneho členstva
   1. dodržiavať Stanovy Spoločnosti,
   2. uhradzovať kolektívny príspevok v termíne a dohodnutej výške,
   3. podieľať sa na odborných podujatiach organizovaných Spoločnosťou a umožňovať svojim členom prácu v Spoločnosti.

Článok 4
Štruktúra spoločnosti

 1. Základnými subjektmi Spoločnosti sú individuálni členovia, Prezídium spoločnosti, Kontrolná rada a Valné zhromaždenie.
 2. S prihliadnutím na potreby spoločnosti môžu sa vytvárať regionálne kluby členov spoločnosti.

Článok 5
Orgány spoločnosti

 1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria delegovaní zástupcovia všetkých odvetví národného hospodárstva vykonávajúcich trhacie a vŕtacie práce, ako aj výrobcovia prostriedkov trhacej a vŕtacej techniky, združení v Spoločnosti.
 2. Valné zhromaždenie volí prezidenta Spoločnosti, 9 - 11 členné Prezídium, 2-3 náhradníkov Prezídia, 3 - člennú Kontrolnú radu a 1 náhradníka do Kontrolnej rady.
 3. Prezident Spoločnosti je zároveň prezidentom Prezídia.
 4. Funkčné obdobie volených orgánov spoločnosti sú 4 roky.

Článok 6
Úlohy orgánov

 1. Valné zhromaždenie Spoločnosti
  1. schvaľuje Stanovy Spoločnosti a ich zmeny, organizačný, rokovací a volebný poriadok, ako aj Zásady hospodárenia Spoločnosti.
  2. Schvaľuje Program činnosti Spoločnosti.
  3. Prejednáva činnosť Prezídia a Kontrolnej rady, ukladá týmto orgánom, ako aj všetkým členom príslušné opatrenia.
  4. Rozhoduje o zániku Spoločnosti vrátane spôsobu majetkovej likvidácie, uznesenie o zániku je platné, keď zaň hlasujú 2/3 delegovaných členov Valného zhromaždenia.
  5. Valné zhromaždenie zvoláva Prezídium Spoločnosti minimálne 1 krát za rok, alebo musí byť zvolané, keď o to požiada písomnou formou 1/3 členov Spoločnosti, alebo na žiadosť Kontrolnej rady a to do 3 mesiacov od podania ich žiadosti.
 2. Prezídium Spoločnosti
  1. Prezídium Spoločnosti je výkonným orgánom Spoločnosti medzi Valnými zhromaždeniami. Je štatutárnym orgánom Spoločnosti a zastupuje ju voči tretím osobám.
  2. Prezídium Spoločnosti, zabezpečuje plnenie programu činnosti a vykonáva koordinačnú, metodicko-riadiacu a ďalšiu činnosť v súlade so schválenými Stanovami.
  3. V súlade so Zásadami hospodárenia vypracováva a schvaľuje rozpočet Spoločnosti.
  4. Zodpovedá za činnosť Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o svojej činnosti.
  5. Volí a schvaľuje Viceprezidentov Spoločnosti.
  6. Schvaľuje výkonného tajomníka a hospodára Spoločnosti.
  7. V prípade aktuálnosti menuje a odvoláva svojho zástupcu v Rade Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností.
  8. Zastupuje Spoločnosť pri rokovaniach s vládnymi orgánmi, ako aj pri styku s partnerskými organizáciami v zahraniční.
  9. Prerokováva a schvaľuje návrhy na vyznamenania.
  10. Zriaďuje, prípadne ruší zariadenia Spoločnosti a určuje ich pravidlá činnosti a hospodárenia.
  11. Prezídium Spoločnosti zvoláva jeho prezident najmenej 2 krát ročne.
  12. Rozhoduje o ukončení členstva v spoločnosti v tých prípadoch, ak člen napriek písomnej výzve neplatí členské príspevky dva po sebe idúce roky.
  13. Prerokováva výsledky kontrol vykonaných Kontrolnou radou, alebo inými orgánmi a prijíma príslušné opatrenia.
 3. Kontrolná rada
  1. je kontrolným nezávislým orgánom Spoločnosti.
  2. kontroluje dodržiavanie platných slovenských právnych predpisov, Stanov a Zásad hospodárenia Spoločnosti
  3. kontroluje hospodárenie Spoločnosti a plnenie uznesení Valného zhromaždenia Spoločnosti.
  4. volí svojho predsedu, ktorý má právo zúčastňovať sa rokovaní Prezídia Spoločnosti.

Kontrolná rada zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu a zasadá podľa potreby, minimálne 2 krát ročne.

Článok 7
Hospodárenie

Hospodárenie Spoločnosti sa riadi všeobecne platnými slovenskými predpismi, Zásadami hospodárenia Spoločnosti a vlastným rozpočtom. Majetok Spoločnosti tvorí hmotný a finančný majetok, ktorého využívanie je v súlade so záujmami členov. Predmetom výdavkov sú náklady na činnosť Spoločnosti.

Príjmy spoločnosti:

 1. Individuálne príspevky členov
 2. Príspevky kolektívnych členov
 3. Príjmy z vlastnej činnosti
 4. Dotácie a dary.
 5. Iné príjmy.

Článok 8
Hospodárenie a účelové zariadenia

Spoločnosť na zabezpečenie svojej činnosti môže zriaďovať účelové, prípadne hospodárske zariadenia. Ich činnosť sa riadi vlastným štatútom.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť sa hlási do Zväzu slovenských VTS, ako právneho nástupcu ČS VTS v Slovenskej republike.
 2. V zastúpení Spoločnosti sú oprávnení rokovať samostatne prezident, viceprezidenti a výkonný tajomník. Ďalší členovia Prezídia len na základe písomného poverenia prezidentom spoločnosti.
  Právne úkony Spoločnosti, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za Spoločnosť vždy dvaja štatutárni zástupcovia Spoločnosti. Ďalší členovia Prezídia len na základe písomného poverenia prezidentom Spoločnosti.
 3. Stanovy Spoločnosti môžu byť menené na Valnom zhromaždení Spoločnosti.
 4. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 5. Schválením týchto Stanov sa nahradzujú Stanovy, ktoré boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1 900/90-2276 s následne zaregistrovanými zmenami pod číslami VVS/1 900/90-2276-1 zo dňa 19.4. 1994, VVS/1 900/90- 2276-2 zo dňa 9. 7. 2001, VVS/1-900/90-2276-3 zo dňa 16. 04. 2004, VVS/1-900/90-2276-4 zo dňa 13. 03. 2007 a VVS/1-900/90-2276-5 zo dňa 1. 4. 2010.
 6. Predložené Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 7. Spoločnosť používa pečiatku:
  SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRHACIE A VŔTACIE PRÁCE
  PREZÍDIUM SPOLOČNOSTI
  ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 25
  974 01 BANSKÁ BYSTRICA
  IČO 31905293

Zmena Stanov vzatá na vedomie 19. 4. 2013

Číslo spisu:VVS/1-900/90-2276-6
JUDr. Oľga Plišňáková, v.r.
riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky