SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica, Reg.: Ministerstvo vnútra SR, č. sp. VVS/1-900/90-2276-6 z 19.4.2013, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a EFEE

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2022

Vyslovujeme poďakovanie všetkým členom a subjektom, ktoré nám v minulom roku poukázali 2% zo zaplatenej dane z príjmov za r. 2018. Zároveň by sme Vás radi požiadali o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku a ako prejav podpory nám poukázali podiel z dane z príjmov za r. 2022.
SSTVP Banská Bystrica (OZ) je pre rok 2023 zaradená do zoznamu príjemcov podielu
zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 v súlade so Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe registrácie v notárskom centrálnom registri Notárskej komory SR určených právnických osôb pod evidenčným číslom 6411/2022: www.notar.sk.

Prijímateľ:

Názov Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Právna forma občianske združenie
Adresa ulica, mesto Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO 31905293                           (v tlačive zarovnať sprava)
Bankový účet, banka    SK57 0900 0000 0000 5019 3082, Slovenská sporiteľňa, a.s.


Postup na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za r. 2022:

tlačivá (editovateľné pdf): http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

Tlačivá na vyplnenie:

pdf icon32 POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

pdf icon322 % z dane príjmov pre SSTVP


Zamestnanec 2% (1 prijímateľ, min. suma 3,- €):

 1. do 15.02.2023: zamestnanec písomne požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, tlačivo:
  „Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň“
 2. zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva:
  „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
 3. zamestnanec vyplní tlačivo:
  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“ (IČO: v kolonke na 12 znakov musí byť zarovnané sprava)
 4. do 30.04.2023: zamestnanec doručí, alebo zašle poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska, spoločne obidve tlačivá: „Potvrdenie…“ a „Vyhlásenie…“

 

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama 2% FO (1 prijímateľ, min. suma 3,- €):

 1. do 31.03.2023 (30.06.2023) fyzická osoba podá daňové priznanie FO (DP typ A alebo B) v lehote na podanie na príslušný daňový úrad s vyplnenými údajmi o poukázaní 2% zo zaplatenej dane z príjmov v DP. V určenom termíne uhradí daň z príjmov FO. 
  V prípade, že súhlasíte s oznámením údajov prijímateľovi 2% zo zaplatenej dane z príjmov, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov: meno a adresa.

Právnická osoba 2% (1% ) PO (viacerí prijímatelia, min. suma 8,- €):

 1. do 31.03.2023 (30.06.2023) právnická osoba podá daňové priznanie PO
  v lehote na podanie na príslušný daňový úrad s vyplnenými údajmi o poukázaní 1% alebo 2% zo zaplatenej dane z príjmov v DP. V určenom termíne uhradí daň z príjmov PO.
  Ak PO v r. 2022 a do termínu podania DP financie na verejnoprospešný účel v minimálnej výške 0,5% z dane, prijímateľovi alebo aj inej organizácii darovala/nedarovala, poukáže 2% alebo1%. V prípade, že súhlasíte s oznámením údajov prijímateľovi 2% alebo 1% zo zaplatenej dane z príjmov, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov: obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma.

 Ing. Marián Beňovský, PhD.

prezident SSTVP