SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   

 

TRHACIA TECHNIKA 2019

31. medzinárodná konferencia

Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná SK

22. - 24. máj  2019

    academia 300x225

Konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre  študentov a pedagógov  na školách a pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej techniky.

Tématické zameranie konferencie:          

  • legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, aplikácia nových zákonov, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia a sledovanie výbušnín
  • trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach
  • nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
  • seizmické účinky pri trhacích prácach
  • bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
  • ohňostrojové práce, pyrotechnika
  • prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie

Časové termíny 

  • 30. marec 2019  Zaslanie kompletnej prednášky v národnom, alebo anglickom jazyku, ktorá obsahuje abstrakt v národnom a súčasne aj v anglickom jazyku. Prednáška s max. rozsahom 10 strán vo Worde, Arial veľkosť písma 12, okraje 4 x 2 cm.
  • 15. apríl 2019 zaslanie prihlášky na konferenciu 
  • 30. apríl 2019 prevedenie finančných úhrad, vložné konferencie

Program konferencie

22. máj 2019 streda
14:00 - 19:00 hod. prezentácia
15:30 - 16:30 hod. 12. rokovanie Prezídia SSTVP
17:00 - 19:00 hod. 29. Valné zhromaždenie členov SSTVP
18:00 - 20:00 hod. večera
20:00 - 20:15 hod. privítanie účastníkov konferencie reštaurácia KC Academia - prezident SSTVP
20:15 - 24:00 hod. spoločenské stretnutie účastníkov konferencie pri ľudovej hudbe

23. máj 2019 štvrtok
07:00 - 09:00 hod. raňajky
08:00 - 10:00 hod. registrácia
10:00 - 10:30 hod. otvorenie konferencie, prezident SSTVP
10:30 - 12:00 hod. prednášky
12:00 - 14:00 hod. obed
14:00 - 15:30 hod. prednášky
15:30 - 15:45 hod. prestávka na občerstvenie
15:45 - 17:30 hod. prednášky
17:30 - 18:30 hod.diskusia k prednáškam
19:00 - 02:00 hod. spoločenské stretnutie účastníkov konferencie recepcia (ľudová hudba) RAUT

24. máj 2019 piatok
07:00 - 09:00 hod. raňajky
09:00 - 12:00 hod. prednášky
12:00 - 13:00 hod. diskusia k prednáškam  
13:00 - 14:00 hod. obed
14:00 - 15:00 hod. zhodnotenie a závery konferencie

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za osobu  do 30.4.2019    po 30.04.2019 
 Platiaci člen SSTVP alebo autor prednášky (na prednášku max 1)  110,- €  140,- €
 Člen SSTVP nepracujúci dôchodca alebo študent 80,- €  110,- €
 Doprevádzajúce osoby (nezúčastňujú sa prednášok) 90,- €  120,- €
 Iný účastník 130,- €  160,- €

Účastnícky poplatok obsahuje: obed 23. 05. 2019, recepciu 23. 05. 2019, občerstvenie, prenájom priestorov a techniky, prekladateľské služby a ostatné náklady.
Vložné a cena zborníka boli stanovené podľa Zákona č. 18/96 Z. z. Nie sme platiteľmi DPH.

 

Organizačné pokyny

Zaslanie prednášky do 30.03.2019 na e-mail:  v národnom a v anglickom jazyku (max. rozsah 10 strán vo Worde s prílohami, typ a veľkosť písma:Arial 12) s anglickým abstraktom.
Časové limity prednášok: max. 15 min. vrátane času na otázky a odpovede.
Prezentácia prednášok bude realizovaná cez PC a projektor.

Účastnícky poplatok a ubytovanie prosím uhraďte až po prijatí a potvrdení prihlášky na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodným príkazom na účet SLSP, a.s. Banská Bystrica, s doručením úhrady do 30. apríla 2019

IBAN:   SK57 0900 0000 0000 5019 3082
 BIC:  GIBASKBX
 Variabilný symbol     číslo zálohovej faktúry

Po termíne 30. apríl 2019 v prípade zrušenia prihlášky, alebo pri neúčasti na konferencii, účastnícky poplatok a uhradený preddavok na ubytovanie a stravu nebude vrátený.

 

 Online registrácia 

list form
  Prosím vyplňte prihlášku v Slovenskom jazyku TU

 

list form
  Fill in the Registration form in English language

 

Prijaté prednášky a autori

 RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.
GEODYN s.r.o. CZ
Ovlivňování studní v okolí kamenolomů
Negative impacts on a wells near a quarries 
 Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
vedoucí katedry Bezpečnostních služeb VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, CZ
 Vývoj a možnosti nasazení nových kumulativních prostředků v pyrotechnické praxi
Development and possibilities of deploying new cumulative means in pyrotechnic practice
 Ing. Vojtěch Kala, Ing. Ondrej Čermák, Ph.D.
Austin Detonator s.r.o. Jasenice 712, 755 01 Vsetín, CZ
 Moderní prostředky trhací techniky
Modern blasting techniques
 Ing. Vojtěch Kala, Ing. Ondrej Čermák, Ph.D.
Austin Detonator s.r.o. Jasenice 712, 755 01 Vsetín, CZ
 Neelektrická rozbuška Shock*Star Plastic Free
Non-electric detonator Shock*Star Plastic Free
 Ing. Miroslav Barbušin
ústřední báňský inspektor Český báňský úřad Praha CZ
 Poznatky z kontrol orgánů státní báňské správy zaměřených na evidenci a sledovatelnost výbušnin
Findings of the state mining administration from inspections of records keeping and traceability
 Dr. Daruka Norbert PhD.
Member of MARE management HU
 Skúsenosti s pokusnými odstrelmi
Kísérleti robbantások tapasztalatai
The experencies of experimental blasts

 MERTUSZKA Piotr (KGHM CUPRUM Sp. z o.o.) 
PYTLIK Mateusz (Główny Instytut Górnictwa, Katowice PL)

 Vybrané metódy na určenie presnosti oneskorenia rozbušiek
Wybrane metody oznaczania dokładności opóźnień zapalników
Selected methods of determination of detonators delay accuracy
 Kravets Viktor, DSc, prof., Han Anatolij, PhD., associate prof., Shukurov Azer, postgrad. st.
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine,
Zakusylo Roman, PhD, associate prof., Shostka Institute of Sumy State University, Ukraine

 Okrajové efekty výbuchu náboja s obmedzenou dĺžkou
КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЗРЫВА СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЫ
Edge effects of limited length downhole charge explosion

 prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG,
 Hodnotenie konštrukcie zálomov použitých pri razení tunelov na Slovensku.
The cuts design evaluation used in tunneling at Slovakia.
 Ing. Eduard Jakubček¹, prof. Ing. Viliam Bauer, CSc², prof. Ing. Ján Lokaj, CSc.³  Súčasný sortiment a kvalita prostriedkov trhacej techniky používaných na Slovensku.
The actual selection and quality of blasting techniques products used in Slovakia.
 O.S. Vasylchuk, master's degree, V.V. Vapnichna, candidate of technical sciences,
associate professor
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"
 Vplyv ultrazvukového ožiarenia na schopnosť dusičnanu amónneho
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА УДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
Influence of ultrasound irradiation on the ability of ammonium nitrate
 Imre Dioszegi blasting technology engineer
Member of MARE management HU
 Stručný prehľad definície seizmickej bezpečnej vzdialenosti v súlade s maďarským nariadením o trhacích podmienkach a medzinárodnými predpismi
A brief overview of the definition of the seismic safety distance in accordance with the Hungarian Blasting Regulations and international regulations
 A. Giercuszkiewicz1, J. Paszula1 ,A. Maranda2, K. Nikolczuk2
1Military University of Technology, Warsaw, Poland
2Institute of Industrial Organic Chemistry, Warsaw, Poland
 Štúdium vplyvu hliníkového prášku na vybrané detonačné parametre banských výbušnín obsahujúcich peroxid vodíka
Badania wpływu pyłu aluminiowego na wybrane parametry detonacyjne górniczych materiałów wybuchowych zawierających nadtlenek wodoru
Study of the impact of aluminum powder on selected detonation parameters of mining explosives containing hydrogen peroxide
 A. Czerwińska1, J. M. Paszula1, A. Maranda2
1Military University of Technology, Warsaw, Poland
2Institute of Industrial Organic Chemistry, Warsaw, Poland
 Výskum vplyvu zmesi dusičnanu amónneho a hliníka na detonačné parametre emulzných výbušnín
Badanie wpływu mieszanin azotanu(V) amonu i pyłu aluminiowego na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych emulsyjnych
Investigation of the ammonium nitrate aluminium mixture addition influence on the detonation parameters of emulsion explosives
 prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., doc. Mgr. Julián Kondela, PhD., Mgr. Vladimír Budinský, Ing. Ivan Buchla, Ing. Ján Baulovič, Ing. Peter Sabol,
Ing. Jozef Šoltýs, Ing. Marcel Kolesár, Ing. Ján Fehér, Ing. Jozef Čambál
 Optimalizácia seizmických účinkov trhacích prác v lome Trebejov pomocou milisekund. časovania
Optimization of hte seismic effects of blasting in the quarry Trebejov with a millisecond timing delay
 Mgr. Vladimír Budinský, prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.,
doc. Mgr. Julián Kondela, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
 Určovanie štruktúrnych vlastností horninového masívu v lomoch z pohľadu optimalizácie seizmických účinkov trhacích prác
Determination structural properties of the rock missive in the quarries from the view of optimizing seismic effects of blasting
 Ing. Ján Fehér, Ing. Jozef Čambál, doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.,
Ing. Oľga Végsӧová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
 Optimalizácia seizmických účinkov trhacích prác v lome Trebejov na zdravie obyvateľov v obci Trebejov
Optimalisation of blasting works seismic effects in Trebejov quarry on citizen health in Trebejov village
 Ing. Milan Brož, CSc., Ing. Jaroslav Štrunc, Ph.D.
Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i.,
ARENAL, s.r.o. CZ
 Kontinuální on-line expediční monitoring technické seismicity
Long-term on-line expedition monitoring of technical seismicity
 Teele Tuuna
Voglers Eesti, Estonia
 Budúcnosť pre európskych strelmajstrov - Pan Európsky Kompetenčný Certifikát pre strelmajstrov
The future for the European shot-firer - Pan-European Competency Certificate for Shot-firers and blast designers
 Ing. Marián Beňovský, Ing. Marián Beňovský, PhD.
LUVEMA, spol. s r.o. Nová Baňa, Slovakia
 Meranie vibrácií pomocou cloudovej web aplikácie Instantel Vision
Vibration measurement using cloud web application - Instantel Vision
 Ing. Ivan Buchla
Lom Včeláre, Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, Slovakia
 Skúsenosti so softvérom určeného pre projektovanie trhacích prác a kontrolu deviácie vrtov.
Experiences with blast design software and borehole deviation control
 Jozef Ruska, Ladislav Lukács
Lom Včeláre, Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, Slovakia
 Projekt znižovania lomových stien v lome Včeláre.
Lowering the Quarry Walls in Včeláre Quarry (project)
 Piotr Koślik ⃰, Zenon Wilk ⃰, Karolina Nikolczuk ⃰, Piotr Jóźwik ⃰ Jacek Sobala**,
Mateusz Pytlik**, Michał Szastok**
⃰⃰⃰ Institute of Industrial Organic Chemistry, Warsaw, Department Krupski Młyn, PL
** Central Mining Institute, Experimental Mine “Barbara” Mikołów, PL
 Charakteristická vlastnosť detonácie výbušnín v dlhých výbušných otvoroch v závislosti od metódy iniciácie - numerické simulácie
Przebiegu detonacji materiału wybuchowego w długich otworach strzałowych, zależnie od metody inicjacji – symulacje numeryczne
The characteristic of detonation of explosives in long blast holes depending on the method of initiation - numerical simulations
 Piotr Koślik ⃰, Zenon Wilk ⃰, Karolina Nikolczuk ⃰, Piotr Jóźwik ⃰ Łukasz Habera ⃰⃰⃰ ⃰,
Antoni Frodyma ⃰⃰⃰ ⃰, Kamil Hebda ⃰⃰⃰ ⃰
⃰ Institute of Industrial Organic Chemistry, Warsaw, Department Krupski Młyn, PL
⃰⃰⃰ ⃰Oil and Gas Institute- National Research Institute, Cracow, PL
 

Oddeľovanie výbuchom - numerická a experimentálna analýza lineárnych nábojov
Cięcie wybuchowe- analiza numeryczna i eksperymentalna liniowych ładunków kumulacyjnych
Explosive cutting - numerical and experimental analysis of linear shaped charges

 

 Zakusylo R.V., Ph.D., 1, Romanchenko A.M., engineer2
1associate prof. of Chemical Technology of Macromolecular Compounds Department,
2Shostka Institute of Sumy State University
 Oddeľovanie kamenných blokov pomocou nízkorýchlostných náloží miestnej výroby
ОТБОЙКА БЛОЧНОГО КАМНЯ НИЗКОСКОРОСТНЫМИ ЗАРЯДАМИ МЕСТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВІДБОЙКА БЛОКОВОГО КАМЕНЮ НИЗЬКОШВИДКІСНИМИ ЗАРЯДАМИ МІСЦЕВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ
Reflection of block stone by low-speed charges of local production
 Lóránt Kugyela
Member of MARE management HU
Meranie detonačnej rýchlosti kumulatívnych náloží

Kumulatív töltetetek detonációsebességének mérése